DISCLAIMER

Wist u dat.....

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Het MAG-Gedragstest Instituut spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin
het MAG-Gedragstest Instituut als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan het MAG-Gedragstest Instituut niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Het MAG-Gedragstest Instituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van het MAG-Gedragstest Instituut bevat de mogelijkheid om zowel door
de MAG-Gedragstest Instituut ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Het MAG-Gedragstest Instituut geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Het MAG-Gedragstest Instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De
MAG-Gedragstest Instituut-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van het MAG-Gedragstest Instituut liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van het MAG-Gedragstest Instituut. Het MAG-Gedragstest Instituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Het MAG-Gedragstest Instituut geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding.
Het MAG-Gedragstest Instituut aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Het MAG-Gedragstest Instituut vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van het MAG-Gedragstest Instituut en het MAG-Gedragstest Instituut geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Het MAG-Gedragstest Instituut . Tevens is het MAG-Gedragstest Instituut niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van het MAG-Gedragstest Instituut die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Het MAG-Gedragstest Instituut in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

En tevens.....

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending

 

® MAG-Gedragstest Instituut 2005